یافتن محصولات و سرویس ها


Plan RA1 - 1GB
فضای نمایندگی = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
8,000 تومان ماهانه
80,000 تومان سالانه

Plan RA3 - 3GB
فضای نمایندگی = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
11,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سالانه

Plan RA5 - 5GB
فضای نمایندگی = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
14,000 تومان ماهانه
140,000 تومان سالانه

Plan RA7 - 7GB
فضای نمایندگی = 7 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 140 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
16,000 تومان ماهانه
160,000 تومان سالانه

Plan RA9 - 9GB
فضای نمایندگی = 9 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 180 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
18,000 تومان ماهانه
180,000 تومان سالانه

Plan RA11 - 11GB
فضای نمایندگی = 11 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 220 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
20,000 تومان ماهانه
200,000 تومان سالانه

Plan RA25 - 25GB
فضای نمایندگی = 25 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 500 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
50,000 تومان ماهانه
500,000 تومان سالانه

Plan RA50 - 50GB
فضای نمایندگی = 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 1000 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Overselling = انتخابی (اطلاعات بیشتر)
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود
کنترل پنل نمایندگان = WHM
کنترل پنل کاربران = cPanel
95,000 تومان ماهانه
950,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution