42,000 تومان
سالانه
Plan IR-A - 50MB
فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 3 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
67,500 تومان
سالانه
Plan IR-B - 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
97,500 تومان
سالانه
Plan IR-C - 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 7 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
157,500 تومان
سالانه
Plan IR-D - 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
225,000 تومان
سالانه
Plan IR-E - 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = دو عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
375,000 تومان
سالانه
Plan IR-F - 2GB
فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 25 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = چهار عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
465,000 تومان
سالانه
Plan IR-G - 3GB
فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 35 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = چهار عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
540,000 تومان
سالانه
Plan IR-H - 4GB
فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 45 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = پنج عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
615,000 تومان
سالانه
Plan IR-I - 5GB
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 55 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = شش عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution