15,000 تومان
سالانه
Plan A-A - 50MB
فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
21,000 تومان
سالانه
Plan A-B - 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
27,000 تومان
سالانه
Plan A-C - 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


1 - دامنه رایگان این سرویس دات آی آر بوده و فقط همان روز تحویل سفارش ثبت می گردد، درغیر اینصورت هیچ تعهدی شرکت نسبت به ارائه دامنه رایگان ندارد.
2 - برای محاسبه دامنه به صورت رایگان توسط سیستم، حتما باید دامنه اصلی هاست را دامنه دات آی آر انتخاب فرمائید.
3 - دامنه فقط یک امکان رایگان و برای همین سرویس می باشد، در صورت نخواستن دامنه هیچ هزینه ای از سرویس کم نمی شود.
30,000 تومان
سالانه
Plan A-D - 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
37,000 تومان
سالانه
Plan A-E - 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
45,000 تومان
سالانه
Plan A-F - 2GB
فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


1 - دامنه رایگان این سرویس دات آی آر بوده و فقط همان روز تحویل سفارش ثبت می گردد، درغیر اینصورت هیچ تعهدی شرکت نسبت به ارائه دامنه رایگان ندارد.
2 - برای محاسبه دامنه به صورت رایگان توسط سیستم، حتما باید دامنه اصلی هاست را دامنه دات آی آر انتخاب فرمائید.
3 - دامنه فقط یک امکان رایگان و برای همین سرویس می باشد، در صورت نخواستن دامنه هیچ هزینه ای از سرویس کم نمی شود.
58,000 تومان
سالانه
Plan A-G - 3GB
فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
71,000 تومان
سالانه
Plan A-H - 4GB
فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
84,000 تومان
سالانه
Plan A-I - 5GB
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
90,000 تومان
سالانه
Plan A-J - 6GB
فضای هاست = 6 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
102,000 تومان
سالانه
Plan A-K - 7GB
فضای هاست = 7 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 70 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
114,000 تومان
سالانه
Plan A-L - 8GB
فضای هاست = 8 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
126,000 تومان
سالانه
Plan A-M - 9GB
فضای هاست = 9 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 90 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
138,000 تومان
سالانه
Plan A-N - 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution