22,500 تومان
ماهانه
Plan DL A - 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 1 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
37,500 تومان
ماهانه
Plan DL B - 20GB
فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
67,500 تومان
ماهانه
Plan DL C - 40GB
فضای هاست = 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 3 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
90,000 تومان
ماهانه
Plan DL D - 60GB
فضای هاست = 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 4 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
127,500 تومان
ماهانه
Plan DL E - 80GB
فضای هاست = 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 5 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
142,500 تومان
ماهانه
Plan DL F - 100GB
فضای هاست = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 6 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
165,000 تومان
ماهانه
Plan DL G - 150GB
فضای هاست = 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 7 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
202,500 تومان
ماهانه
Plan DL H - 200GB
فضای هاست = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 8 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Powered by WHMCompleteSolution