هاستینگ ویندوز

Plan Win A - 50MB

فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 4 گیگابایت
DataBase MsSql = یک عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win B - 100MB

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MsSql = دو عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win C - 200MB

فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
DataBase MsSql = دو عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win D - 500MB

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 7 گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win E - 1GB

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win F - 2GB

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MsSql = چهار عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win G - 5GB

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MsSql = شش عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Plan Win H - 10GB

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MsSql = دوازده عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
کنترل پنل = PLESK
پایگاه داده = SQL Server 2022
پشتیبانی از =
.NET Core 1.1/2.2/3.x/5.x
.NET Framework 3.5/4.8
Node.js 12
PHP 5.6/7.1/7.2/7.3/7.4/8.0

Powered by WHMCompleteSolution