29,000 تومان
ежегодно
Plan Win A - 50MB
فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 4 گیگابایت
DataBase MsSql = یک عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
39,000 تومان
ежегодно
Plan Win B - 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MsSql = دو عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
49,000 تومان
ежегодно
Plan Win C - 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 6 گیگابایت
DataBase MsSql = دو عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
59,000 تومان
ежегодно
Plan Win D - 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 7 گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
79,000 تومان
ежегодно
Plan Win E - 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
89,000 تومان
ежегодно
Plan Win F - 2GB
فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MsSql = چهار عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
145,000 تومان
ежегодно
Plan Win G - 5GB
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MsSql = شش عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2
290,000 تومان
ежегодно
Plan Win H - 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MsSql = دوازده عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

Powered by WHMCompleteSolution